ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

(Υποψήφια Δρ. Νομικής Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο και Msc Δημοσίου Δικαίου)

Το γραφείο αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης.

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ενδεικτικά στους κάτωθι τομείς:

 • Σύνταξη ενστάσεων, αγωγών και προσφυγών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική και συλλογική βάση, παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων κατά τη συνταξιοδότηση, επίλυση διαφορών ανακύπτουσες από τη λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθενείας δημοσίων προνοιακών φορέων.
 • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.
 • Πάσης φύσεως φορολογικές διαφορές, αιτήσεις ενώπιον της ΕΔΕΦΔ, ασφαλιστικά μέτρα για χορήγηση αίτησης αναστολής, διεκπεραίωση και προετοιμασία όλης της διαδικασίας για τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, χειρισμός ελεγμένων και ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.
 • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο), τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, εισφορές σε γη και χρήμα και ειδικές κατηγορίες οικισμών.
 • Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων–– Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

(Υποψήφια Δρ. Νομικής Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο και Msc Δημοσίου Δικαίου)

Το γραφείο αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης.

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ενδεικτικά στους κάτωθι τομείς:

 • Σύνταξη ενστάσεων, αγωγών και προσφυγών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική και συλλογική βάση, παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων κατά τη συνταξιοδότηση, επίλυση διαφορών ανακύπτουσες από τη λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθενείας δημοσίων προνοιακών φορέων.
 • Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.
 • Πάσης φύσεως φορολογικές διαφορές, αιτήσεις ενώπιον της ΕΔΕΦΔ, ασφαλιστικά μέτρα για χορήγηση αίτησης αναστολής, διεκπεραίωση και προετοιμασία όλης της διαδικασίας για τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, χειρισμός ελεγμένων και ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.
 • Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο), τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, εισφορές σε γη και χρήμα και ειδικές κατηγορίες οικισμών.
 • Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων–– Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων.

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr