ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(Msc Δίκαιο επιχειρήσεων και εργασιακού δικαίου)

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιείται το γραφείο στο Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο πιστωτικών τίτλων, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και αθέμιτου ανταγωνισμού):

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Διαμεσολάβηση
 • Εμπορικές συμβάσεις – Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Εμπορικές / επαγγελματικές μισθώσεις
 • Πιστωτικοί τίτλοι
 • Αξιόγραφα
 • Συναλλαγματικές
 • Επιταγές
 • Διαταγές πληρωμής
 • Εταιρίες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες)
 • Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.)
 • Αφανής εταιρία
 • Κοινοπραξία
 • Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
 • Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
 • Λύση Εταιριών – Εκκαθαρίσεις
 • Πτωχεύσεις
 • Διαδικασία εξυγίανσης
 • Εμπορικά σήματα
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Βιομηχανικά σχέδια
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες
 • Πνευματική ιδιοκτησία (οπτικοακουστικά έργα, συγγραφικά δικαιώματα, κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων)
 • Προστασία καταναλωτών
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(Msc Δίκαιο επιχειρήσεων και εργασιακού δικαίου)

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιείται το γραφείο στο Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο πιστωτικών τίτλων, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και αθέμιτου ανταγωνισμού):

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Διαμεσολάβηση
 • Εμπορικές συμβάσεις – Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Εμπορικές / επαγγελματικές μισθώσεις
 • Πιστωτικοί τίτλοι
 • Αξιόγραφα
 • Συναλλαγματικές
 • Επιταγές
 • Διαταγές πληρωμής
 • Εταιρίες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες)
 • Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.)
 • Αφανής εταιρία
 • Κοινοπραξία
 • Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
 • Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
 • Λύση Εταιριών – Εκκαθαρίσεις
 • Πτωχεύσεις
 • Διαδικασία εξυγίανσης
 • Εμπορικά σήματα
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Βιομηχανικά σχέδια
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες
 • Πνευματική ιδιοκτησία (οπτικοακουστικά έργα, συγγραφικά δικαιώματα, κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων)
 • Προστασία καταναλωτών
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός

Κύπρου 43 Κόρινθος | Τηλέφωνο: 27413 00235 |Κινητό: 6973 015405 |Fax: 27413 00235 |Email: info@kkouna.gr

Κύπρου 43 Κόρινθος
Τηλέφωνο: 27413 00235
Κινητό: 6973 015405 | Fax: 27413 00235
Email: info@kkouna.gr