Νέα

Υπολογισμός του αριθμού συντάξιμων ετών στους Φορείς κύριας ασφάλισης.

Υ.Α. 4144/0092 / Μετατροπή του ασφαλιστικού – στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη – αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998, ΦΕΚ 2972Β/16-9-2016.

.Α. 4144/0092 / Μετατροπή του ασφαλιστικού – στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη – αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998, ΦΕΚ 2972Β/16-9-2016.

2.- Υπολογισμός του αριθμού συντάξιμων ετών στους Φορείς κύριας ασφάλισης.

 

Υ.Α. 4144/0092 / Μετατροπή του ασφαλιστικού – στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη – αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998, ΦΕΚ 2972Β/16-9-2016.

 

1.- Υπολογισμός του αριθμού συντάξιμων ετών στους Φορείς κύριας ασφάλισης.

Κατά την μετατροπή του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου σε έτη ασφάλισης στους Φορείς Κύριας Ασφάλισης συνταξιοδότησης ή το Δημόσιο, ο αριθμός των συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται αποτελεί το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου και του γινομένου του Συντάξιμου Μισθού, με έναν συντελεστή ίσο με 18% (για 12 μήνες εισφορών) καθώς και του συντελεστή ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου του ασφαλισμένου.

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση των συντάξιμων ετών ασφάλισης είναι:

η =      ΜΚ
k*(ΣΜ)*x*α

όπου:

η: αριθμός συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται,
(ΜΚ): μεταφερόμενο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί την ανατίμηση του κεφαλαίου μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μεταφοράς και της πραγματικής ημερομηνίας που πραγματοποιήθηκε η μεταφορά,
k: συντελεστής ίσος με 0,015 (ή 1,5%) για το Δημόσιο και όλους τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης,

(ΣΜ): συντάξιμος μισθός κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη,
χ: αριθμός των ετησίως καταβαλλόμενων, σύμφωνα με την νομοθεσία του οικείου φορέα, μηνιαίων συντάξεων,
α: συντελεστής ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου, όπως αυτός καθορίζεται στους πίνακες του άρθρου 6, ο οποίος εξαρτάται από την ηλικία του ενδιαφερομένου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς και την προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης του.
Ως ηλικία συνταξιοδότησης θα λαμβάνεται εκείνη που ήδη χρησιμοποιείται για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στα ασφαλιστικά Ταμεία της Χώρας.

 

 

2.- Υπολογισμός του αριθμού συντάξιμων ετών στους Φορείς επικουρικής ασφάλισης, και παροχής μερισμάτων.

Στην περίπτωση αναγνώρισης συντάξιμων ετών σε Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης συνταξιοδότησης ή παροχής μερίσματος, ο αριθμός των συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται αποτελεί το αποτέλεσμα της διαίρεσης του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου και του γινομένου του Συντάξιμου Μισθού με έναν συντελεστή ίσο με 72% (για 12 μήνες εισφορών).

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση των συντάξιμων ετών ασφάλισης είναι:

όπου: η =      (ΜΚΕ)
0,06*(ΣΜ)*x

η: αριθμός συντάξιμων ετών που αναγνωρίζονται, (ΜΚΕ): μεταφερόμενο κεφάλαιο, αφαιρουμένου του ποσού που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων ετών στην Κύρια Ασφάλιση,

(ΣΜ): συντάξιμος μισθός κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη,
χ: αριθμός των ετησίως καταβαλλόμενων, σύμφωνα με την νομοθεσία του οικείου φορέα, μηνιαίων συντάξεων ή μερισμάτων κατά περίπτωση.

 

 

. 4144/0092 / Μετατροπή του ασφαλιστικού – στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη – αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998, ΦΕΚ 2972Β/16-9-2016.

 

4.- Επιμερισμός του μεταφερόμενου ποσού ανά φορέα ασφάλισης.

Ο αριθμός των ετών ασφάλισης που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τον πραγματικό αριθμό των ετών ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων των Ε.Κ.

Εάν το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο δεν επαρκεί για την αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου σε όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αναγνωρίζεται κατά προτεραιότητα χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω στους Φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, ακολουθεί ο χρόνος που αναγνωρίζεται στα Ταμεία καταβολής μερίσματος και έπεται ο χρόνος που αναγνωρίζεται στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης.

Ποσό που τυχόν απομένει από το συνολικό μεταφερόμενο κεφάλαιο μετά από την αναγνώριση των ετών ασφάλισης στους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης

και καταβολής μερίσματος, αποδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

 

.- Έκταση Εφαρμογής και διαδικαστικά ζητήματα.

 

 

Υ.Α. 4144/0092 / Μετατροπή του ασφαλιστικού – στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη – αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998, ΦΕΚ 2972Β/16-9-2016.

 

 

5.- Έκταση Εφαρμογής και διαδικαστικά ζητήματα.

  1. Ο ασφαλιστικός φορέας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αίτηση μεταφοράς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του N. 3865/2010, γνωστοποιεί στον Οργανισμό Σύνδεσης εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί υπό το ασφαλιστικό καθεστώς αυτού και το ποσό του συνολικού ασφαλιστικού κεφαλαίου που ενδέχεται να μεταφερθεί στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

 

  1. Ο ενδιαφερόμενος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) ή του οικείου Ταμείου με το οποίο πληροφορείται για τον ασφαλιστικό χρόνο που του αναγνωρίζεται και το ποσό που απαιτείται από το ασφαλιστικό κεφάλαιο της παραγράφου 1 του παρόντος για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, δηλώνει αμετάκλητα την αποδοχή του ως προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο και το αναλογούν ποσό. Σε περίπτωση που δεν το αποδεχτεί ή εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η υπόθεση τίθεται στο Αρχείο.

 

  1. Ο αριθμός των συντάξιμων ετών, ο συντάξιμος μισθός καθώς και το μεταφερόμενο κεφάλαιο, υπολογίζονται κατά την ημερομηνία που φέρει η αίτηση μεταφοράς της παρ. 1.

Το τμήμα του μεταφερόμενου κεφαλαίου, καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο λογαριασμό 20537 που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον το μεταφερόμενο κεφάλαιο καταβληθεί από το συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ ή του οικείου Ταμείου, με το οποίο γνωστοποιείται στον ασφαλιστικό φορέα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τμήμα του κεφαλαίου που πρέπει να μεταφερθεί, το τμήμα του μεταφερόμενου κεφαλαίου καταβάλλεται επικαιροποιημένο στο χρόνο της πραγματικής μεταφοράς του.

 

  1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τα πρόσωπα και τους φορείς των διατάξεων του άρθρου 9 του N. 2592/1998 (ΦΕΚ Α’ 57), της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του N. 3075/2002 (ΦΕΚ Α’ 297) καθώς και της παραγράφου 8, του άρθρου 5 του N. 3620/2007 (ΦΕΚ Α’ 276).